پس از آن که درآمد سالیانه به طریق فوق الذکر محاسبه شد، با توجه به ضریب مالیاتی، مالیات متعلقه مشخص خواهد شد.

طبق ماده 154 قانون مالیات های مستقیم، برای تعیین ضرایب مالیات پزشکان، هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نظام پزشکی تشکیل می شود و ضریب مالیات تهران را مشخص و اعلام می دارد و بر مبنای آن مالیات پزشکان در تهران اخذ خواهد شد.

ضریب تعیین شده برای تهران به شهرستان ها هم ارسال خواهد شد و در هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی ایران و نظام پزشکی، موضوع مطرح مس شود. در صورتی که کمیسیون هر شهرستان ضریب تعیین شده در تهران را قبول کند آن را مبنای اخذ مالیات قرار خواهد داد و در صورتی که ضریب را قبول نکند دلایل خود را و همچنین ضریب پیشنهادی را به مرکز اعلام خواهد کرد و در صورتی که نظر کمیسیون به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد مراتب به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام می گردد تا بر آن مبنا در شهرستان عمل شود


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی