در این موارد، به موجب بند 3 ماده 20کنوانسیون وین ، حق شرط منوط به قبول ارگان صلاحیت دار آن سازمان است ،مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی