محاسن و ایرادات حق شرط:

 

 
آنچه مهم است اگر معاهده ای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد و همگان ،خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند،نهایت مطلوبیت است،اما چنین ذهنیتی با واقعیت های جامعه بین الملل معاصر مطابقت چندانی ندارد.بنابراین با تجویز حق شرط ،ضمن آنکه جامعه بین المللی انسجام خود را بر اساس معاهدات و در کل حفظ می نماید،هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قرار دادی خود برخوردارند.

در مجموع ،حق شرط ضمن آنکه دارای محاسنی است ،دارای ایراداتی نیز می باشدکه ذیلا به یکایک آنها پرداخته خواهد شد.

بخش اول :محاسن حق شرط

1)  تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه ،تسهیل پذیرش آنها.

2)   گسترش داونه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.

3)  وسیله انعطاف در توسعه رژیم های مبتنی بر قانون اساسی

4)  افزایش کمی طرفهای معاهده

5)  ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیار های فردی

 

بخش دوم : ایرادات حق شرط

1)  عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین المللی

2)  بر هم زننده یگانگی نظام معاهدات ،در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آنها

3)  بی ماهیت نمودن معاهده به قول پروفسور دو پویی ،این متضمن چه فایده ای است که به بهای بی ماهیت کردن معاهده ،تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.

4)  بر هم زننده توازن معاهده

5)  مثله کننده نظام معاهده

ایرادات حق شرط هر چند خالی از ارزش نمی باشد،اما قاطع و تعیین کننده نیستند.در نتیجه ،محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.

 


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی