تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای سال 1810 فرانسه ، حدود مسئولیت جزایی اطفال بزهکار را در موارد 34-35-36 بدین شرح پیش بینی کرده بودند .

به موجب ماده 34 قانون مزبور ، جرایم اطفال برحسب سن آنها به سه گروه سنی زیر تقسیم شده بود :

§  گروه اول : اطفال غیر ممیز نابالغی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد : طبق این مقررات هر کودکی که 12 سال تمام نداشته باشد چنانچه مرتکب جرمی می شود جزاء غیرمسئول شناخته می شد و از هرگونه تعقیب و مجازات معاف بود . ولی مراجع کیفری مکلف بودند که این گونه اطفال را به اولیای خود با اخذ التزام به تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم کنند .

§  گروه دوم : اطفال ممیز نابالغی که سن آنها بیش از 12 سال است ، ولی هنوز به سن 15 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، چنانچه اطفال ممیز نابالغی مرتکب جرمی از نوع جنحه یا جنایت می شدند و سن آنها کمتر از 15 سال بود ، فقط به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می شدند . ولی در یک روز زیاده از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده می شد .

§  گروه سوم : افراد بالغی که سن آنها بیش از 15 سال است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده اند ، هرگاه مرتکب جرمی از درجة جنایت شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که بیش از پنج سال نخواهد بود . ولی اگر مرتکب جرمی از درجه جنحه شوند ، مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود . [1][1] - ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 ،

ص 155-156-157


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی