X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی

الف) تعهد به اعمال رویه ای که تامین نیازهای طرفین اختلاف را محور فعالیتهای خود قرار دهد.

ب) رعایت حقوق بشر و تضمین آن.

ج) بیطرفی اعمال کنندگان روشهای عدالت ترمیمی.

د) بیطرفی روشهای عدالت ترمیمی.

هـ) جهت حفظ بیطرفی اعمال کنندگان عدالت ترمیمی، آنها نباید نقش دیگری را در پرونده ایفا نمایند.

و) نهادهای عدالت ترمیمی متعهد شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را مشروط به رعایت مقررات قانونی و حفظ نمایند.

ز) مشارکت کنندگان تشویق شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را رعایت نمایند.

ح) مشارکت طرفین ضعیف در مذاکرات ترمیمی تسهیل گردد.

ط) داشتن رفتار احترام آمیز در فرآیند ترمیمی.

ی) رعایت تساوی مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی صرفنظر از خسارات وارده.

ک) اعمال راهبردهای عملی مناسب در جنبش عدالت ترمیمی.

ل) تعهد نهاد مبنی بر حل و فصل سازنده و مسالمت آمیز اختلاف بطور کلی و خصوصاً اعمال آیین رسیدگی منظم و مبتنی بر شکایت و همراهی وکلا با شاکیان.

م) تعهد مبنی بر به رسمیت شناختن ارائه خدمات ترمیمی و تعلیم اعمال کنندگان روشهای ترمیمی.


ن) تعهد به بهبود مستمر رویه ترمیمی


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

اصول عدالت ترمیمی نهادهای عدالت

 

تحقیق اصول عدالت ترمیمی نهادهای

 

مقاله اصول عدالت ترمیمی نهادهای

 

پایان نامه اصول عدالت ترمیمی نها

 

جزوه اصول عدالت ترمیمی نهادهای ع

اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی

اختلاف، امکان حصول توافق وجود نداشته باشد.

ب) اجتناب از تبعیض غیر عادلانه از طریق تضمین این امر که حقوق قانونی طرفین اختلاف مورد مطالعه قرار نگیرد.

ج) فراهم نمودن فرصتهای زیاد و متنوع برای بزهکارانی که در صدد ترمیم و جبران خسارات و صدمات وارده می باشند.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

اصول عدالت ترمیمی نهاد قضایی

 

تحقیق اصول عدالت ترمیمی نهاد قضا

 

مقاله اصول عدالت ترمیمی نهاد قضا

 

پایان نامه اصول عدالت ترمیمی نها

 

جزوه اصول عدالت ترمیمی نهاد قضای