·        مزایای اساسی اختصاص یارانه

·  تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها،

·  تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی،

·  ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،

·        تامین رضایت عمومی و امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور،

·        افزایش قدرت خرید مردم و محدود نمودن دامنه فقر،

·        رفع تنگناهای ساختاری تولید که خارج از توان بخش خصوصی است،

·  تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی واستراتژیک و بهره برداری مناسب از موقعیت های ذخیره سازی کالاها توسط دولت،


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی